Oddział Psychiatryczny

Zasady przyjęcia

Pacjent zgłaszający się  do Szpitala zobowiązany jest posiadać przy sobie :

 1. Dowód tożsamości
 2. Dowód ubezpieczenia lub legitymację emeryta/rencisty
 3. Skierowanie do szpitala
 4. Leki przyjmowane przewlekle w związku chorobą  niepsychiatryczną  w ilości wystarczającej  na  2 miesiące leczenia
 5. Dokumentację dotychczasowego leczenia psychiatrycznego
 6. Środki higieny osobistej
 7. Bieliznę nocną
 8. Obuwie na zmianę

Brak powyższego skutkować będzie odmową przyjęcia pacjenta oraz  wyznaczeniem nowego terminu.

Prawa i obowiązki

I. Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

II. Prawo Pacjenta do informacji.

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
 2. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta.
 3. Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą Pacjenta.

III. Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych.

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
 2. Przepisu nie stosuje się wówczas, gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
 3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci Pacjenta.

IV. Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 1. Pacjent ma oprawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielnie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta.

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
 3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

VI. Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej.

 1. Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

VII. Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

VIII. Prawo Pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 1. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

IX. Prawo Pacjenta do opieki duszpasterskiej.

X. Prawo Pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Udostępniając katalog praw przysługującym Pacjentom jesteśmy jednocześnie zobligowani do nałożenia obowiązków, których powinien przestrzegać Pacjent.

 • Prosimy o wypełnienie tych obowiązków:
 • Stosuj się do zaleceń i wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 • Zachowuj się życzliwie i kulturalnie w stosunku do innych chorych oraz personelu szpitala.
 • Przestrzegaj zaleceń personelu dotyczących poruszania się po szpitalu, korzystania z urządzeń, rozkładu dnia w oddziale oraz zasad bezpieczeństwa p/pożarowego.
 • Przestrzegaj ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00
 • Przestrzegaj zasad higieny osobistej.
 • Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków odurzających.

Regulamin Oddziału

Regulamin dla osób odwiedzających

§ 1

 • Odwiedziny chorych mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach 10.00 – 12.00 i 15.00- 18.0.
 • Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 • Ze względów epidemiologicznych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjenta, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzania pacjentów.


§ 2

 • Jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby.
 • Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz znajdujące się w stanie nietrzeźwym.
 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną za zgodą lekarza.


§ 3

Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazaniom personelu medycznego,
 • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie.


§ 4

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • ze względów sanitarno – epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach chorych,
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów,
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.


§ 5

Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informacje dotyczące stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego – lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.

Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

§ 6

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą chorego w Szpitalu zasad odwiedzin, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego, lekarz leczący chorego bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić ją ze Szpitala.