Powiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Powiślańskie CZP
Malbork

Powiślańskie CZP
Sztum

01.

Punkt Zgłoszeniowo — Koordynacyjny (PZK) współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego.

zadania:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
 • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego
  świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozwala na wstępną ocenę kryzysu zgłaszającej się osoby w celu wybrania najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy.
Pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie, jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić, aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki. Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego już podczas pierwszego kontaktu z instytucją. PZK w miarę potrzeby kieruje do wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami

01.

Punkt Zgłoszeniowo — Koordynacyjny (PZK) współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego. zadania:

zadania:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
 • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego
  świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozwala na wstępną ocenę kryzysu zgłaszającej się osoby w celu wybrania najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy.
Pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie, jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić, aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki. Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego już podczas pierwszego kontaktu z instytucją. PZK w miarę potrzeby kieruje do wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami

02.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Podstawowym zadaniem Poradni zdrowia psychicznego jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii i ochrony zdrowia psychicznego. Świadczenia wykonywane są przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. 
Oferta poradni zdrowia psychicznego obejmuje. Psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne.
02.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Podstawowym zadaniem Poradni zdrowia psychicznego jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii i ochrony zdrowia psychicznego. Świadczenia wykonywane są przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. 
Oferta poradni zdrowia psychicznego obejmuje. Psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne.
03.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców powiatu malborskiego i sztumskiego z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym. Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne. W trakcie pobytu w oddziale pacjenci mają możliwość korzystania z następujących terapii:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • psychoedukacja;
 • psychoedukacja zdrowia;
 • relaksacja;
 • arteterapia;
 • spacery;
 • muzykoterapia;

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu. Pacjenci przebywający w oddziale otrzymują posiłek. otrzymują obiad. Funkcjonowanie oddziału reguluje regulamin mający na celu stworzenie poczucie bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii. Pobyt w oddziale ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu,poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

04.

Zespół lecznictwa środowiskowy realizuje pomoc w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Zespół podtrzymuje kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała kryzysom, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym. Przyjęcie do leczenia domowego wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie. Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej. Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy. Zespół głownie dysponowany jest do następujących zaburzeń:

 • schizofrenii;
 •  zaburzeń schizoafektywnych;
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca);
 • innych psychoz urojeniowych i afektywnych.

Zespół nie udziela świadczeń osobom:

 •  z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
 •  w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
 •  z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
 •  w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
 •  nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne.